A TechKalauz.hu portál felhasználási szabályzatai:

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely: - TechKalauz.hu oldaláról kimutató internetes link! - Tilos más honlapot hirdetni a portálon. - jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül - nem a rovat jellegének megfelelő; - szerzői jogokat (különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS) másolatai), személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért; - erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz; - félelemérzetet kelt; - amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék

pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul); - indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz; - TechKalauz.hu megítélése szerint sértheti az TechKalauz.hu , a Polisys Bt. .-nek, TechKalauz.hu üzleti partnerei vagy TechKalauz.hu szolgáltatásai felhasználóinak jogait. - spam hirdetésnek minősül A szabályzatot elfogadó hozzáájrúl ahhoz, hogy a Polisys Bt. a regisztrált e-mail címekre reklám jellegű információt juttason el. A Polisys Bt. garantálja, hogy a regisztrált felhasználók adatait harmadik személynek nem adja tovább, és azokat a törvényi feltételeknek megfelelően tárolja. Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet: - TechKalauz.hu oldaláról kimutató internetes link; - olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása <\n>jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő; - a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása; - politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ; - tiltott gyógyszerreklámnak minősül; - burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül - külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik - megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik) - dohányáru reklám - mindegy egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után. TechKalauz.hu nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. TechKalauz.hu jogában áll hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje, illetve, hogy azon korrektúrát hajtson végre. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az TechKalauz.hu -hoz tartozó weboldalak üzemeltetése egy harmadik jogi személy szerverein történik. Az TechKalauz.hu tiszteletben tartja az üzemeltetési terület államának vonatkozó jogszabályait, ennek keretében a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult alkalmazni mindazon következményeket, melyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges és elégséges.Az TechKalauz.hu megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, az TechKalauz.hu által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog a Polisys Bt. -t illeti.Az TechKalauz.hu által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb, az TechKalauz.hu által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás az TechKalauz.hu kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül. TechKalauz.hu nem vállal felelősséget: - az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért - a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában; - a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért; egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért. - TechKalauz.hu szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja. A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén TechKalauz.hu a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is. TechKalauz.hu arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa. TechKalauz.hu fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

Pécs, 2009 07 17.

TechKalauz
Google+ Facebook RSS
Készítette: